Salærberegning

Salæret fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens udfald for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

I forbindelse med aftale om bistand oplyses efter anmodning fra klienten størrelsen af det skønnede honorar. Det vil ofte ikke være muligt at oplyse et fast vederlag, og i sådanne tilfælde angives i stedet den måde, hvorpå salæret beregnes eller gives et begrundet overslag. Klienten vil endvidere efter anmodning få oplysning om, hvilke udlæg der forventes i forbindelse med sagen.

I forbrugerforhold gives der besked om salærets størrelse, uanset om klienten anmoder om det.

Om advokathonoraret bestemmer retsplejelovens § 126 stk. 2, at dette ikke må overstige, hvad der kan anses for rimeligt. For tilfælde, hvor klienten måtte finde honorarkravet urimeligt, bestemmer retsplejelovens § 146, stk. 1, at klage herover kan indgives til Advokatnævnet.

Advokat Kim Pedersen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne og god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.