Klientoplysninger

Advokatfirmaet Kim Pedersen er etableret på følgende adresse:
Engdalgårdsvej 78
8330 Beder

Firmaet kan kontaktes på telefon nummer + 45 8676 1176, mobil +45 4044 7748 samt på emailadressen kp@kplaw.dk.

Firmaet har CVR-nummer er: 1620 3742.

Advokatfirmaet Kim Pedersen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokatfirmaet Kim Pedersen har klientbankkonto i Sydbank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for
indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb
svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i
banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været an-vendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.
Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokat Kim Pedersen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsam-fundet.

Ansvarsforsikring for advokat Kim Pedersens virke som advokat og advokatgarantiordning er tegnet hos Tryg Forsikring A/S (CVR.nr. 24260666). Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirk-somhed udøvet af advokat Kim Pedersen uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Kim Pedersen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Kim Pedersen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reg-lerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Kim Pedersen, kan klienten klage over salærets
størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk